top of page
יש הסוברים שתקופת הילדות היא רק תחנה שצריך לעבור בדרך אל היעד של הבגרות, וככל שנחלוף על פני הילדות מהר יותר - כך ייטב. אך האמת אינה כן. ישנה מעלה עצומה בפשטות ובהקשבה הילדותית, שאין לה תחליף. שלב זה מופיע דוקא בתחילת החיים, משום שהיסודות שהילדות בונה באישיות הישראלית הם מהותיים ויסודיים בכל שלבי החיים. דוקא הילדות בהיותה מנוצלת נכון, יכולה לתת את הערך התורני של בנין הנפש הישראלית

אשרי תמימי דרך

₪15מחיר
    לוגו שירת ישראל
    bottom of page