top of page

מקומה של יראת העונש  - במקומות רבים בדברי הרב מתבאר כי השימוש ביראת העונש אינו נדרש רק למצבים מקריים של התגברות היצר, אלא יראת העונש נצרכת אף לסדר החיים הקבוע של עובד ד' מאהבה. אמנם יראת העונש אינה המניע האידאלי לקיום המצוות, אך ראוי אף לאיש המעלה לאחוז בה תמיד. בחוברת מתבארים חשיבותה של יראת העונש והמצבים השונים בהם ראוי להשתמש בה.

את ד' אלוקיך תירא

₪10מחיר
    לוגו שירת ישראל
    bottom of page