top of page

לאחר שנות גלות ארוכה וקשה, כוחות החיים הלאומיים שהיו גנוזים מאות בשנים ניעורו מתרדמתם. כוחות אלו לובשים צורה של תנועות מעשיות בעלות תפיסות חיים שונות, וכל אחת מהן רוצה להיות בעלת השפעה מכרעת על צביון החיים הלאומי. כאשר תפיסות החיים שונות לגמרי זו מזו, וכל תנועה חפצה לממש את השקפת עולמה – נוצרים מאבקים ומלחמות בין הכוחות השונים. כיצד משכינים שלום בין חלקי האומה השונים כל כך זה מזה? סוגיה זו מתבארת באופן עמוק בפרק יח מפרקי 'אורות התחיה'.

גוי אחד בארץ

₪15מחיר
    לוגו שירת ישראל
    bottom of page