top of page

מעלתם של ישראל הינה מדרגת חיים עליונה, הנבדלת מהותית ממדרגת האנושות. 

משום כך, תובעת מדרגה זו הנהגה מוסרית נשגבה לאין ערוך מזו המצויה בקרב עמי התבל.

בחוברת זו מתבארת מעלתו העליונה של מוסר התורה על המוסר האנושי והיחס ביניהם.

דרך ארץ קדמה לתורה

₪10מחיר
    לוגו שירת ישראל
    bottom of page