top of page

בשיעור הראשון מתבארת מעלתה של מידת החסידות המוזכרת בדברי חז"ל. שני השיעורים הנוספים מבארים את יחסו של הרב קוק זצ"ל למחלוקתם של הגר"א ומייסדי תנועת החסידות.

החסידות

₪10מחיר
    לוגו שירת ישראל
    bottom of page