top of page

במקומות רבים בכתבי הרב עלולות לעלות המחשבה וההרגשה שיש סתירה בין דברי הרב קוק זצ"ל ובין המהלך החינוכי של ספרי המוסר, המחנכים ובונים את יראת השמים מתוך פרישות מעולם הטבע. האם שאיפתנו להתחנך לאור דברי הרב יכולה להתממש יחד עם חפצנו להתעלות במעלות הקודש מתוך עבודת המוסר?

הרחבת הגשמיות

₪15מחיר
    לוגו שירת ישראל
    bottom of page