top of page

ביאור עניינה של ברכת המזון - האכילה הינה צורך בסיסי שהאדם אינו יכול להתקיים בלעדיה. עם זאת, כיון שהיא עיסוק גופני, המתמקד בצד הגשמי הנמוך של האדם, היא עלולה לגרום לאדם להילכד ולהיתפס בצד הבהמי של החיים, לשקוע באנוכיות, בנהנתנות ובגסות החיים, ובכך להתנתק מהאידיאל האלוקי הגדול, מהתכלית הכללית של החיים. כדי להציל את האדם מירידה זו, הכין הקב"ה את סדר ברכת המזון, שהוא בבחינת 'סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה'. על ידי מצות ברכת המזון, על כל חלקיה, אנו מרוממים את צרכי החיים הגופניים של האכילה והשתייה, אל המטרה היותר עליונה של החיים. הברכה תפעל שחיינו לא יהיו מפורדים ומפוררים, ותשכין אחדות בין כל פרטי החיים, ואף האכילה הגשמית שעליה אנו מברכים תהיה קשורה עם האידיאל האלוקי הכללי. (מתוך החוברת)

וברכת את ד' אלוקיך

₪10מחיר
    לוגו שירת ישראל
    bottom of page