top of page

פיתוח עבודת ד' על פי התכונה הטבעית

דעת אלוקים מתגלה יותר בתור רגש פנימי מאשר בהכרה מבוררת משום כך, גם אצל גדולי עולם שפיתחו, העמיקו ושכללו את נטייתם הטבעית לידיעת ד' - מתגלה דעת אלוקים בתור רגש טבעי. גדולי ישראל המיוחדים, סללו לעצמם דרכים פרטיות שונות בדרישת ד' ועבודת ד', כל אחד לפי נטייתו הפנימית הטבעית. ישנם המתמסרים לעבודת התפילה, ויש העמלים בתיקון מידותיהם, יש המשקיעים את כל כוחם ומרצם בלימוד ש"ס ופוסקים וישנם העוסקים בסודות התורה. איננו מכריעים בין השיטות השונות, איזו שיטה צודקת יותר, ואיננו מחליטים איזה תלמיד חכם גדול יותר. עלינו לדעת שישנם סוגי נפשות שונים של תלמידי חכמים שכל אחד מהם סלל לו דרך בפני עצמו, ו"אלו ואלו דברי אלוקים חיים".

טבעיות האמונה

₪10מחיר
    לוגו שירת ישראל
    bottom of page