מידת הכרת הטוב הינה מידה טבעית ובסיסית בנפשו של האדם. אמנם, מתוך דברי הרב קוק זצ"ל מתבאר כי דווקא היא העמוד המוסרי היותר גדול ונשגב, שמכוחה תשתוקק האנושות למלא את רצון ד', ולתקן את המציאות כולה כפי הצדק הטוב והיושר האלוקיים.

'טוב להודות לד

₪10מחיר
    לוגו שירת ישראל