top of page
לשם הקמת התורה בישראל אנו נדרשים להעמיד תלמידי חכמים גדולים העמלים במסירות 'לילות כימים' בכל מקצועות התורה.

כמות ואיכות בלימוד תורה

₪10מחיר
    לוגו שירת ישראל
    bottom of page