שמחת האדם במעשיו הטובים - במבט שטחי נראה כי עניינו של הוידוי הוא הכרת האדם בחסרונותיו ובחטאיו. אמנם, מובנו העמוק של וידוי הוא הודאה באמת, והודאה שלמה באמת מחייבת לא רק את הכרת הצדדים הרעים אלא אף את הכרת הצדדים הטובים. בדברי הרב מתבאר הצורך בהכרת האדם את מעשיו הטובים ובשמחתו בהם. רק כך יוכל לעבוד את ד' בשלמות, ואף להתייחס לחטאיו בצורה נכונה יותר.

עשיתי ככל אשר ציויתני

₪10מחיר
    לוגו שירת ישראל