top of page

יסורי הצמיחה הרוחנית של הפרט והכלל - בתהליכי התעלות רוחנית נדרשים היחידים והאומה כולה לרומם את מדרגת חייהם. התרוממות זו דורשת לעתים עקירה של כוחות חיים, הרגלים ודפוסי חשיבה שהשתרשו בפנימיות החיים. עקירה זו נדמית כהרס ואובדן החיים, אך באמת הינה פעולה של תיקון וחשיפת פנימיות החיים הטהורה, המאפשרת את השתילה מחדש של כל ערכי החיים לפי מדרגתם העליונה.

עת לטעת ועת לעקור

₪10מחיר
    לוגו שירת ישראל
    bottom of page