top of page

הגדולה והגבורה // הרב צבי ישראל טאו

 

בדורות האחרונים חיינו הלאומיים שבו להופיע ומידת הגבורה המעשית שוב נתבעת מאיתנו. במבט ראשון נדמה כי הגבורה סותרת את הקדושה האופיינית לישראל. במאמר יסודי על הרב מוהליבר מעמיק הרב בהבנת שתי תכונות נפש אלו, מבאר מניין הן לקוחות וכיצד בכוחן לשכון בנפש אחת בהשלמה הדדית. מתוך כך מתבררת חיוניותן של תכונות אלו בדורות הגאולה.

הגדולה והגבורה

₪15מחיר
    לוגו שירת ישראל
    bottom of page